Plébánia mobil: +36-30/491-6780 titkar@gmail.com

A Szent Imre-templom építés- és felújítástörténete

Az első világháború előtt a mintegy 24 ezer lakosú Kaposvár második templomaként a Szent Imre-templomot 1912. november 5-én szentelték fel, 36 esztendővel a Fő téren álló Nagyboldogasszony plébániatemplom felépítése után. (nem számítva azt a hét kápolnát, melyet éppen ebben az időszakban emeltek.)
A templom építését mintegy 17 esztendő kitartó küzdelem előzte meg.

A Szent Imre-templom építésének története szorosan összefügg az egykori Somssich Pál – ma Táncsics Mihály – Gimnázium történetével. Somogy vármegye közgyűlése 1895. május 6-i határozata kimondta, hogy új gimnáziumot és új katolikus ifjúsági kápolnát épít.
1898-ban felépült a Somssich Pál Állami Főgimnázium az akkor Esterházy – ma Bajcsy-Zsilinszky Endre – utcában, a kápolna azonban különböző okok miatt nem épülhetett meg.

A különböző ellenérdekek, pénzügyi nehézségek, telekcserék engedélyezési eljárások után 1910. április 11-én az építkezés elkezdődött a gimnázium telkének északi végében Krisztinkovich Béla, a gimnázium egykori növendékének tervei alapján. A templomot Domján Lajos kaposvári kőművesmester kezdte építeni, ám később a Lamping Ádám és Fia cég fejezte be.
Az elmúlt több, mint száz esztendőben kisebb megszakításokkal számos felújítási munkát végeztek az épületen, jellemzően törekedve az eredeti architektúra és térszerkezet megtartására.

1925-ben lebontották a templomot körülvevő magas, tömör tégla kerítésfalat, és alacsony téglalábazatos ízléses vaskerítést csináltattak. 1931-ben elkészült a sima vonalú Magyarok Nagyasszonya-oltár, fehérmárvány kagylós félkörívű fülkével. 1942-ben a nagyobb méretű orgona építésekor szükségessé vált a kórus bővítése mintegy 1 méteres mélységben a hajó teljes szélességében. 1949-ben Z. Soós István festőművész a nyugati homlokzaton bevésett falfülkébe Útmenti Boldogasszony-képet festett. 1959-ben a tönkrement templomtetőt tatarozták. 1965-70 között értékes színes ólomüveg ablakok védelme céljából azok elé melegen hengerelt T vasba ragacsolt síküveg került, légbefúvós kokszkályhával megoldották a fűtést, aszfaltjárda készült az épület köré. Ekkor elkészült a templom külső felújítása: leverték az eredeti kváderkő-utánzatú hornyos vakolatot, a támpillérek külső élét síkba hozták, az órák is ekkor kerültek le a torony négy oldaláról. 1975-ben elbontották az áldoztatórácsot, és ennek anyagát felhasználva készítették el a szembemiséző oltárt és az ambót. 1977-ben, a gáz bevezetésével a központi fűtés, a belső falon pedig körben 130 cm magas lambériaborítás készült

1989. november 1-jén Szendi József veszprémi püspök megalapította a Szent Imre Plébániát. A Szent Imre Plébánia 1990. január 1-jén kezdte meg működését.

1989-ben új hittanterem készült a bejárati előtér fölött, mely közvetlenül nyílik a kórusfeljáró csigalépcsőről. 1990-ben pótolták az 1916-ban háborús célokra elvitt nagy- és lélekharangot. 1993-ban a teljes tetőzetet műemléki palára cserélték. 1994-ben korszerűsítették a teljes villamos hálózatát és világítást.
1999-ben újabb külső felújításra került sor, melynek keretében kicserélték a toronysisak fedését, a teljes homlokzati falat átfestették, az alsó sáv szellőzővakolatot kapott, az üvegablakok elé acélszerkezetű biztonsági üvegezés készült a kőbordák közé, így kívülről is újra láthatóvá vált a szép kőbordaosztás. 2005-ben az orgona korszerűsítése történt meg. 2012-ben a déli oldalbejárat elé üveg előtető által védett akadálymentes bejutást biztosító rámpa épült, és ennek folytatásaképpen új sekrestyebejárat is. 2017-ben teljes belső felújítás keretében padlóburkolatcsere, új padlófűtés, előtér üvegajtó-csere falátfűrészeléses vízszigetelés, alsó vakolatcsere, belső védősáv, padfelújítás, világítás- és hangosítás korszerűsítés, teljes belső festés, néhány ólomüvegablak felújítása, és új sekrestyebútor készült. Ezenkívül a toronyaljban – megszüntetve a 25 éve a toronyaljban kialakított Szent István könyvesboltot – gyóntatószobát és vizesblokkot alakítottak ki.

A templomban szolgáló atyák névsora

Gimnáziumi hittanárok, 1912–1947
1912–1920 Bécsy Márton
1920–1921 Kőszeghy Antal
1921–1941 Dr. Császik István pápai kamarás
1941–1947 Dr. Weisz György

A jezsuita rend tagjai Kaposváron, 1947–1951
1947–1950 P. Kerkai Jenő SJ
P. Ábrahám György SJ
P. Ambrus Pál SJ
P. Banykó Viktor SJ
P. Békefi Sándor SJ
P. Belányi István SJ
P. Bogyó György SJ
P. Cserepes Péter SJ
P. Kollár Ferenc SJ
P. Lőrincz Zoltán SJ
P. Pálos Antal SJ
P. Polgár András SJ
P. Thurzó István SJ
P. Ürmös Antal SJ
1950–1951 P. Polgár András SJ mint egyházmegyés

Templomigazgatók a Nagyboldogasszony-plébániatemplom filiájaként, 1951–1989
1951–1959 Hollós Béla
1959–1965 Kocsis István
1965 Dr. Péteri Pál
1965–1989 Pázmány Lajos

Plébánosok, 1990–
1990–1991 Pázmány Lajos
1991–1992 Dr. Páhy János
1992–1993 Agg József esperes oldallagosan
1993–2017 Varga László
2017–          Tomanek Ferenc

Káplánok 1990 után
1999–2001 Nyéky Kálmán
2001–2003 Fábry Kornél
2008–2013 Váron István
2013-2017 Tomanek Ferenc

Az alapfalban elhelyezett okmányban ez áll:

„Istennek nevében! A kaposvári magyar királyi állami főgimnázium római katholikus ifjúságának vallásos nevelésére, szent hitében való megerősítésére, és az Úr dicsőségére építettük a magyar ifjúság védőszentjéről, Szent Imre kir. hercegről elnevezett kápolnát

az Úrnak egyezer kilencszáz tizedik,
X. Pius szentséges atyánk pápaságának 7. évében,
I. Ferenc József Magyarország apostoli királyának uralkodása,
Báró Hornig Károly dr. veszprémi megyéspüspök főpásztorsága,
Herceg Esterházy Miklós dr. Kaposvár kegyura,
Gróf Zichy János vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter,
Báró Barkóczy Sándor dr. miniszteri tanácsos,
Makfalvay Géza Somogy vármegye főispánja,
Kacskovics Lajos Somogy vármegye alispánja,
Németh István Kaposvár r.t. város polgármestere,
Váradi Károly székesfehérvári tankerületi kir. főigazgató,
Dsida Ottó főgimnáziumi igazgató,
Bécsy Márton címz. kanonok, főgimn. hittanár idejében,
Krisztinkovich Béla budapesti műépítő tervei szerint.

Álljon e templom időtlen időkig,
Lássa a magyar hazát és nemzetet nagynak és szabadnak,
Hirdessék benne az Úr igéjét rendületlen buzgalommal,
Hallgassa a magyar ifjúság szent áhítattal,
És kövesse példáját védőszentjének, Szent Imrének,
Örökkön örökké! Ámen.”

Mohay Gábor
a jubileumi
könyv szerzője

Archívum