Plébánia mobil: +36-30/491-6780 titkar@gmail.com

Szentgyónás

Jézus megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” Ezekkel a szavakkal rájuk lehelt, s így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben marad.” (Jn 20, 21-23)

Az értünk a kereszthalált is vállaló, majd a halálból feltámadt Jézus Krisztus tettei és szavai alapján hisszük, hogy Isten maga vágyik arra, hogy megbocsásson az embernek. A tékozló fiú története (Lk 15) is ebben a hitben erősít meg minket: az Atyaisten irgalma és Krisztus szeretete határtalan és tékozló gyermekét újra magához kapcsolja.

Ahhoz azonban, hogy az ember részese legyen e bocsánatnak, szükséges, hogy szívből megbánja bűnét, – amennyire lehet – jóvátegye az okozott kárt, megvallja az Egyház képviselője, a pap előtt bűnét, és kérje, hogy az a Krisztustól kapott meghatalmazás alapján megadja neki a feloldozást. Ha ezt megkapta, újra az Úr asztalához járulhat, mint az Egyház teljes jogú tagja, hiszen szívében újra ott lakozik az a szeretet, amelynek legfőbb kifejezője az Úr vacsorája.

A bűnbánat szentségéhez járulni, gyónni akkor szükséges, ha valakinek lelkét súlyos vagy halálos bűn – tudva és akarva elkövetett rossz – nyomja. Az ember számára az a legveszedelmesebb, ha elhiteti magával, hogy a rossz jó, a bűn természetes, a lanyhaság valójában józanság, a közönyösség alapvetően okosság. Életbevágóan fontos, hogy belássuk: a rossz az rossz, de Isten jóságában bocsánatot nyerhet! A jó gyónás találkozás Krisztus irgalmával, és igaz öröm forrása: bocsánatot kapva, megtisztulva folytatjuk az isten- és emberszeretet útját, Jézus nyomában.

Ugyanakkor Isten bocsánatának feltétele az egymásnak való megbocsátás. Aki nem akar megbocsátani embertársának, képtelen befogadni Isten bocsánatát. Jézus ezt ismételten hangoztatta: „Ha megbocsátjátok az embereknek, amit vétettek ellenetek, mennyei Atyátok is megbocsát nektek. De ha nem bocsáttok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg bűneiteket.” (Mt 6,15) Aki tudja, mennyire rászorul Isten irgalmára, maga is irgalmas lesz mások iránt.

Fontos, hogy a gyónást alapos készület előzze meg:

– Csendes személyes imában Istent helyezem a középpontba: Őérte, szeretetéért bánom meg bűneimet. Hasznos ilyenkor a keresztet magunk elé helyezni, vagy egy szentírási részt felolvasni Isten szeretetéről és azon elmélkedni.
– Ezután vizsgáljuk meg életünk minden vonatkozását, rétegét, kapcsolatát és gyűjtsük össze bűneinket. Ehhez az áttekintéshez segítség lehet egy jó lelkitükör.
– Végül imádsággal kérjem az erőt és az őszinteséget gyónásomhoz, a „sikeres” gyónásért. Imádkozom gyóntatómért, hogy Isten megmutassa rajta keresztül azt, amit nekem üzenni akar.

Időpontok

Szentgyónásra lehetőség a templomi gyóntatószobában az eseménynaptárban kiírt időpontokban van. Lehetőség van szentgyónásra vagy lelki beszélgetésre a gyóntató atyával való személyes egyeztetés alapján máskor is.

Az Egyház az évenkénti szentgyónást írja elő minimumként, de súlyos bűn esetén mielőbb érdemes élni a bűnbánat és bűnbocsánat szentségének ajándékával. Ajánlott havonta, esetleg két hónaponként Isten bocsánatát kérni és átélni azt. Ne jussunk el addig, hogy a bűneink már nem bántanak, nem zavarnak, ne békéljünk meg a bűnnel, ne szokjunk hozzá és ne higgyük azt, hogy nem lehet másként élni. Életünk ezen területén is sokat segít a rendszeresség.

A szentgyónás szertartása

 

Köszönés, keresztvetés:
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

A bűnök megvallása:
Gyónom a Mindenható Istennek és neked, lelki atyám, hogy utolsó gyónásom óta, amely ……….. hete/hónapja/éve volt, ezeket a bűnöket követtem el: …

A gyónó megvallja bűneit. …

A bűnvallomás végén ezt mondja:
Más bűnömre nem emlékszem.

A gyóntató, ha szükségesnek látja, kérdez, tanácsot ad.

Elégtételt ad a gyóntató.

Bűnbánati ima:
Teljes szívemből bánom minden bűnömet, mert azokkal a jó Istent megbántottam. Erősen fogadom, hogy Isten segítségével a jóra törekszem, a bűnt és a bűnre vezető alkalmat elkerülöm. Ámen.

A gyóntató megadja a feloldozást:
Isten, a mi irgalmas Atyánk, aki szent Fiának kereszthalála és feltámadása által kiengesztelte önmagával a világot és kiárasztotta a Szentlelket a bűnök bocsánatára, az Egyház szolgálata által bocsásson meg neked és adja meg a békét! ÉS ÉN FELOLDOZLAK BŰNEIDTŐL AZ ATYA, A FIÚ ÉS A SZENTLÉLEK NEVÉBEN. (itt keresztet vetünk)

 

Gyóntató: Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk!
Gyónó: Mert örökké szeret minket.

Gyóntató: Isten megbocsátotta bűneidet, menj békével!
Gyónó: Istennek legyen hála!

Keresztvetés, köszönés.

A bűnbánat és bűnbocsánat szentségéről (Misevlog)

A bűnbánat mint lehetőség a legjobb életünkhöz  (Papp Miklós atya)