Hitoktatók / Katekéták

A Nemzeti köznevelési törvény előírja, hogy a hitoktatónak, hittanárnak milyen képesítéssel kell rendelkeznie.

A Katolikus Egyház nevében csak az állhat a nyilvánosság elé, akinek van kánoni küldetése. Minden hitoktató a megyéspüspök által jóváhagyott tanterv szerint elkészített tanmenet alapján tartja meg a hittanórákat.

A hitoktatás / katekézis feladatával a plébániája területén a plébános bízza meg a megfelelő képesítéssel és püspöki megbízólevéllel (missio canonicaval) rendelkező elkötelezett keresztényt. A hitoktató plébánosa határozza meg a hitoktató órabeosztását, hittanóráinak helyét és számát.

Hitoktatóink / katekétáink a 2017/2018-as tanévben:

BAKTERNÉ MAGYAR MARGIT

bakterneKét gyermek édesanyja vagyok. 2013-tól a Szent Imre Plébániához tartozó Berzsenyi Dániel Tagiskolában is tanítok hittant. Ezen kívül jelenleg még két kaposvári és egy falusi iskolában van hit- és erkölcstan órám. Igyekszem az óráimat változatossá tenni rajzolással, rejtvényekkel, csoportmunkával, énekekkel, természetesen a gyermekek életkorát figyelembe véve. A gyerekek minden életkorban szeretnek játszani, ezért vagy az órák elején, vagy a közepén, vagy a végén mindig van idő játékra. Természetesen a fejlődés nekem is fontos, ezért különböző képzéseken veszek részt, hogy a tanítás élmény legyen a gyermekeknek.

FARKAS JÁNOS

farkasKét felnőtt gyermekem és öt unokám van. A 2016/2017-es tanévben kezdtem dolgozni a Szent Imre Plébánián, mint hittanár. Óraadóként a Lorántffy Zsuzsanna Református Iskola 6. a-b, 7. b, 8. a-b, 9., 10. és 11. osztályaiban tanítom a katolikus hit- és erkölcstant. Az óráimon igyekszem a gyerekeknek nagy szabadságot biztosítani; a beszélgetést, a hozzászólást, a szabad ülésrendet, a humort megfelelő keretek között megengedem. A tanításhoz felhasznált szakmai filmeken kívül időnként vidám hangvételű filmeket is megnézhetnek. A nagyobb gyerekek „projekt-munkákat” készítenek, önállóan, saját kezdeményezéssel.

JUHÁSZ PIROSKA

juhasz1996 óta a Szent Imre-templom kántora vagyok, a hitoktatásba is akkor kapcsolódtam be. Az első szentgyónásra és szentáldozásra készülőkkel Isten szeretetét és irgalmát szeretném megismertetni, azokban, akik már gyóntak, áldoztak ezt a hitet szeretném elmélyíteni, gyakorlattá tenni. A templomi csoportokban közösen olvassuk a Szentírást, minden alkalommal imádkozunk (különböző imamódokon). Az iskolai hit- és erkölcstan órákon is sokat beszélgetünk a megélt hit(ünk)ről, együtt tanuljuk, hogyan kell meghallgatnunk Istent és egymást. Az adott témákhoz mindig igyekszem játékos feladatokat kapcsolni. A Kisfaludy Utcai Tagiskolában az 5. – 8. osztályosokat, a Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnáziumban a 7. és 8. osztályosokat tanítom.

KŐVÁRI KATALIN

kovariA Szent Imre Plébánián 2000 őszétől vagyok hitoktató. Főállásban kollégiumi nevelőként dolgozom, a Zichy Mihály Iparművészeti Iskola Kollégiumában. Jelenleg a Lorántffy Zsuzsanna Református Iskolában az 5. osztályban tanítok. Szeretik a gyerekek a tanulságos filmeket. Házi dolgozataikat legtöbben ppt bemutatókon készítik el. Szeretnek játszani. Próbálom változatossá, egyben emlékezetessé tenni a tanultakat. Szeretném, hogy jól érezzék magukat az órán, növekedjenek, fejlődjenek a hitben.

SZŐLLŐSY ÉVA

szollosy1990-től tanítok hittant a Kisfaludy Utcai Tagiskolában (ebben a tanévben a 4. b osztályos csoportban), ahol matematika szakos tanárként és könyvtárosként dolgozom. Az egyházmegyei hitoktatóképzőt végeztem, amelynek vezetője Péteri Pál atya volt. Hitoktatóként és matematika tanárként egyaránt szeretem játékos feladatokkal színesíteni az óráimat. Élménypedagógiai továbbképzéseken illetve önképzés útján gyarapítom “játékgyűjteményemet”.

TAKÁCS ERIKA

takacsKét aranyos és kedves leányzó édesanyja vagyok. 1999 szeptembere óta (kisebb megszakításokkal) dolgozom hittanárként. A Szent Imre Plébánián szerettem meg gyermekként a hittant és a hitoktatást Pázmány atya és Adél nővér óráin, ezért döntöttem e mellett a gyönyörű hivatás mellett. Ebben a tanévben a Kisfaludy Utcai Tagiskola alsó tagozatán van hit- és erkölcstan órám, valamint a Lorántffy Zsuzsanna Református Iskola 7. a és 12.-es osztályaiban tanítom a katolikus gyerekeknek a hittant. Szeretem a kézműves technikákat, ezeket gyakran beépítem a hittanórákba. Szívesen képzem magam tovább, hogy új pedagógiai módszereket alkalmazhassak munkámban.

TOMANEK FERENC

tomanek2013 óta vagyok a Szent Imre Plébánián, 2017-től mint plébániai kormányzó. Papként a feladataim közé tartozik a hitoktatás is.  A bérmálásra felkészítő és a plébániai „Lépcső” ifjúsági csoport egyik vezetőjeként rendszeresen találkozom (főként) gimnazistákkal; ahol a játék, az imádság, a szórakozás és a különféle szolgálatok mellett a hitünkről is beszélgetünk.

„A katekéta az egész közösség nevében működik, mint a Szentlélek ajándéka a közösség számára. Ezért az egész közösség szeretete, megbecsülése, támogatása és imája övezi őt.”