Plébánia mobil: +36-30/491-6780 titkar@gmail.com

Hitóktatóink

A Nemzeti köznevelési törvény előírja, hogy a hitoktatónak, hittanárnak milyen képesítéssel kell rendelkeznie.

A Katolikus Egyház nevében csak az állhat a nyilvánosság elé, akinek van kánoni küldetése. Minden hitoktató a megyéspüspök által jóváhagyott tanterv szerint elkészített tanmenet alapján tartja meg a hittanórákat.

A hitoktatás / katekézis feladatával a plébániája területén a plébános bízza meg a megfelelő képesítéssel és püspöki megbízólevéllel (missio canonicaval) rendelkező elkötelezett keresztényt. A hitoktató plébánosa határozza meg a hitoktató órabeosztását, hittanóráinak helyét és számát.

Hitoktatóink / katekétáink:

Farkas János

Farkas János

Két felnőtt gyermekem és öt unokám van. A 2016/2017-es tanévben kezdtem dolgozni a Kaposvári Szent Imre Plébánián, mint hittanár. Óraadóként a Lorántffy Zsuzsanna Református Iskola 9., 10., 11. és 12. osztályaiban tanítom a katolikus hit- és erkölcstant. Az óráimon igyekszem a gyerekeknek nagy szabadságot biztosítani; a beszélgetést, a hozzászólást, a szabad ülésrendet, a humort megfelelő keretek között megengedem. A tanításhoz felhasznált szakmai filmeken kívül időnként vidám hangvételű filmeket is megnézhetnek. A nagyobb gyerekek „projekt-munkákat” készítenek, önállóan, saját kezdeményezéssel.

Horváth Bálint Gergely

Horváth Bálint Gergely

1985 -ben születtem Kaposváron. 2012-óta szentségi házasságban élek feleségemmel, két gyönyörű gyermekünk született. Óvodapedagógusként dolgoztam 7 évig, majd Hittan-tanár – nevelőtanári MA szakon végeztem 8 évvel ezelőtt. Azóta papi felkérésre főállású hitoktatóként dolgozom több plébánián is. Jelenleg a Berzsenyi iskolában tanítok 1-8 –ig a Szent Imre Plébánia megbízásából. Évek óta áldoztatóként szolgálok a Szent Margit-templomban, jelenleg akolitusi képzésre járok. A tanórákon a gyermekekkel játékos feladatokkal, rajzokkal, énekekkel, ha időnk engedi, Jézusról szóló filmeken keresztül is szeretném megismertetni Jézus örömhírét és életét. Fontosnak tartom a humort, hogy jó hangulatban töltsük el együtt az időt.

Juhász Piroska

Juhász Piroska

1996 szeptembere óta tanítok hittant a Kaposvári Szent Imre Plébánián. A templomi csoportokban közösen olvassuk a Szentírást, minden alkalommal imádkozunk (különböző imamódokon), sokat beszélgetünk és játszunk. Az első szentgyónásra és szentáldozásra készülőkkel Isten végtelen szeretetét, igazságosságát és irgalmát szeretném megismertetni, azokban, akik már gyóntak, áldoztak, ezt a hitet szeretném elmélyíteni, gyakorlattá tenni. Az iskolai hit- és erkölcstan órákon is sokat beszélgetünk a megélt hit(ünk)ről, együtt tanuljuk, hogyan kell meghallgatnunk Istent és egymást. Az adott témákhoz mindig igyekszem játékos feladatokat kapcsolni. A Kisfaludy Utcai Tagiskolában az 5. – 8. osztályosokat, a Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnáziumban a 7. és 8., a Lorántffy Zsuzsanna Református Iskolában a 5., 7. és 8. osztályosokat tanítom.

Kling-Hegedüs Eszter

Kling-Hegedüs Eszter

A nevem Kling-Hegedüs Eszter, 1996 márciusában születtem és a Szent Imre Plébánia közösségének tagjaként nőttem fel. A Pécsi Püspöki  Hittudományi Főiskola Katekéta és lelkipásztori munkatárs levelező tagozatán tanulok. Ezzel párhuzamosan 2020 novemberétől tanítok hittant, 2021 szeptemberétől a Kisfaludy Utcai Tagiskola alsó tagozatán is. Nagyon szeretek játékos beszélgetős módszerekkel tanítani és minden hittancsoportomra egy kis közösségként gondolok, ahol fontos, hogy meghallgassuk és tiszteljük egymást. A felmerülő kérdések tisztázása is fontos számomra, hogy a gyerekek minél tisztább képet alkothassanak Istenről, a hitünkről és az egyházról.

Lőrincz István

Lőrincz István

Lőrincz István vagyok 46 éves. Régebben szakmai gyakorlatot tartottam ipari tanulóknak, gondoltam kipróbálom magamat újra az oktatás terén. Jelenleg 6. osztályosokat tanítok hitre a Lorántffy református iskolában. Emellett főiskolára járok, most kezdtem a 2. évemet katekéta szakon. Fontos számomra a hit és ennek a továbbadása. Mások szerint szeretnek a gyerekek.

Takács Erika

Takács Erika

Két aranyos és kedves leányzó édesanyja vagyok. 1999 szeptembere óta (kisebb megszakításokkal) dolgozom hittanárként. A Kaposvári Szent Imre Plébánián szerettem meg gyermekként a hittant és a hitoktatást Pázmány atya és Adél nővér óráin, ezért döntöttem e mellett a gyönyörű hivatás mellett. Ebben a tanévben a Kisfaludy Utcai Tagiskola alsó tagozatán van hit- és erkölcstan órám, valamint a Lorántffy Zsuzsanna Református Iskola 6. osztályában tanítom a katolikus gyerekeknek a hittant. Szeretem a kézműves technikákat, ezeket gyakran beépítem a hittanórákba. Szívesen képzem magam tovább, hogy új pedagógiai módszereket alkalmazhassak munkámban.

Tomanek Ferenc

Tomanek Ferenc

2013-ban kerültem káplánként a Szent Imre Plébániára, 2017-ben plébániai kormányzó, majd 2019-ben plébános lettem. Papként feladataim közé tartozik a hitoktatás is. Az iskolai órákon túl a plébánián a bérmálásra felkészítő ifjúsági csoport egyik vezetőjeként rendszeresen találkozom (főként) gimnazistákkal; itt az előadások mellett megpróbáljuk közösen megbeszélni, mit jelent ma kereszténynek lenni, hogyan fonódik össze a hitünk és az életünk. A beszélgetések mellett a közös imádság, a különféle szolgálatok, a játékok, kirándulások által próbálunk közösséggé is válni.

„A katekéta az egész közösség nevében működik, mint a Szentlélek ajándéka a közösség számára. Ezért az egész közösség szeretete, megbecsülése, támogatása és imája övezi őt.”

Archívum